o-nama-image

Izvod iz dokumenta „Politika sistema menadžmenta"

Politika sistema menadžmenta je zasnovana na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema i na principima integrisanog sistema menadžmenta.

Njen cilj je potpuno zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja kupaca i korisnika naših proizvoda, uz stalno poboljšavanje efektivnosti sistema menandžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001: 2005 i SRPS OHSAS 18001: 2008.

Osnovna načela politike sistema menadžmenta ŠINVOZ doo su:

  1. ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca po pitanju rokova, kvaliteta, dizajna, ekologije, bezbednosti i funkcionalnosti naših proizvoda,
  2. racionalna organizacija i efikasno izvođenje svih procesa, kontrola troškova, smanjivanje rizika u radu, pozitivno poslovanje i permanentno uvećanje profita.
  3. poštovanje zakonske regulative iz svih oblasti, a naročito po pitanju zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu,
  4. unapređivanje znanja i svesti zaposlenih o očuvanju životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu kroz odgovarajuću obuku,
  5. stvaranje uslova za sve zaposlene da se obučavaju i da daju predloge za efektivno i efikasno odvijanje procesa,
  6. uspostavljanje partnerskih odnosa sa svim isporučiocima na način da se odgovornost za zahteve kvaliteta, ekologije i bezbednosti proizvoda prenesu na njih.

Sa sadržajem ove politike upoznati su svi zaposleni u cilju promocije posvećenosti sistemu na svim nivoima u organizaciji i zainteresovane strane. Ova politika je istaknuta na vidnim mestima u firmi i saopštva se osobama drugih poslodavaca koje rade za ŠINVOZ doo. Od zaposlenih se očekuje da doprinesu unapređenju uspostavljenog sistema tako što dosledno primenjuju propisane postupke rada i svojim idejama ih unapređuju. Na osnovu ove politike će se definisati ciljevi i programi realizacije ciljeva za svaku godinu.